Bureau

Restauratiearchitectenbureau De Steunbeer bv is een op het gebied van renovatie- en restauratiewerkzaamheden gespecialiseerd architectenbureau.

Waarom Steunbeer

Een steunbeer of contrefort is een massieve verzwaring van muurwerk om dit te versterken en de zijdelings druk of spatkrachten van de op de muur rustende gewelven, luchtbogen of kappen op te vangen en naar de fundering af te voeren.

Een steunbeer is dus een (onder)steunend bouwkundig element. Een restauratiearchitect is naar onze mening een ondersteuning voor zijn klant in het proces van restaureren. Daarom zien wij onszelf als steunbeer voor onze klanten. Afbeeldingen steunbeer

Visie

De geschiedenis van een pand is te vergelijke met een boek. De oudste pagina’s worden geschreven op basis van onderzoek naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis en de bouwsporen die in het pand worden aangetroffen. Elke bewoner voegt zijn eigen hoofdstuk toe.

Bij het restaureren vormen de oude hoofdstukken de basis om in lijn daarmee een nieuw hoofdstuk toe te voegen. Oudere pagina’s worden niet uit het boek gescheurd, maar nieuwe er aan toegevoegd. Zo wordt de doorgaande lijn in de geschiedenis niet verbroken.

Uitgangspunt voor onze aanpak is respect voor de cultuurhistorische waarde, het behouden van zoveel als mogelijk historische bouwmaterialen en constructiewijzen en met respect voor het verleden de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen daarop te laten aansluiten.

Werkwijze

Alle activiteiten starten met een vraag van bijvoorbeeld een eigenaar van een monumentaal object.

Daaruit volgt vaak een eerste bezoek aan het object zelf om de gestelde vraag te analyseren en hierover met de vraagsteller van gedachten te wisselen. Een dergelijk bezoek is in de regel (afhankelijk van de problematiek) kosteloos en voor rekening van ons.

Hierna zullen wij uw wensen vertalen naar een aanbieding op papier, waardoor u ervan verzekerd bent wat u van ons kan verwachten en welke honorering daar tegenover staat.

Wij achten transparantie en duidelijkheid dé voorwaarde om met onze opdrachtgevers een goede relatie op te bouwen.

Het bureau

Op 1 mei 1986 is het bureau van start gegaan door de huidige directeur ir. P.C. van Traa. Hij heeft zijn opleiding tot architect met specialisatie restauratie gevolgd aan de Technische Hogeschool (nu Technische Universiteit) van Delft. Zijn afstudeermentor was prof. dr. ir. C.L. Temminck-Groll. Deze universitaire opleiding is geheel toegespitst op de instandhouding en herbestemming van monumentale bouwwerken.

Het bureau heeft door de jaren heen met wisselende bezettingen een breed scala aan projecten ter hand genomen (van Limburg tot Groningen, van een tuinhuisje tot monumentaal complex, van fundering tot dakbedekking).

In 30 jaar is een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van advisering, bouwtechnische ondersteuning, dienstverlening en restauratie. Opdrachtgevers zijn eigenaren en gebruikers van erfgoed; van particulieren tot overheidsinstellingen.

Medewerkers

- dhr. ir. Pieter van Traa architect en directeur 
- mw. A.l. Gortsjakova - medewerkster bouwkunde en cultuurhistorie / computertekenaar 
(ARKEY/ASD) / PR  

 

 

 

Restauratie Stedelijk Museum Schiedam                                                      Restauratie en herbestemming kerk Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen)