Herbestemming

Vaak zullen bij de herbestemming van een monumentaal gebouw onderdelen van restauratie en renovatie zowel als nieuwbouw hiervan onderdeel uitmaken.

Aan een herbestemming zal merendeels een herbestemmingsonderzoek vooraf gaan, waaruit duidelijk wordt wat de randvoorwaarden voor de herbestemming van het monument. Een dergelijk onderzoek bestaat onder meer uit het benoemen van de cultuurhistorische waarde per onderdeel van het gebouw, een bouwtechnische opname, een (globale) opmeting en vastlegging in maatvaste tekeningen, analyse van de randvoorwaarden op het gebied van planologie, wetgeving, natuur ed. en een analyse van de wensen vanuit de opdrachtgever.

Uit het onderzoek zal blijken in hoeverre de wensen vanuit de opdrachtgever realiseerbaar zijn binnen de bestaande bebouwing, of dat ook aan uitbreiding moet worden gedacht.

Vervolgens zal de financiƫle haalbaarheid van de wensen in beeld moeten worden gebracht.

Plannen tot herbestemming zullen vaak resulteren in een principeplan, waarmee de medewerking van de overheden voor de realisatie kan worden gevraagd en verkregen.