Restauratie, renovatie en nieuwbouw

 

Restauratie- en renovatie zowel als nieuwbouw architectuur worden vanaf het eerste schetsplan tot en met de eindoplevering voorbereid en begeleid. Met zorg en respect voor de historisch gegroeide situatie worden aanpassingen geprojecteerd, die gebruik naar de huidige maatstaven en wensen mogelijk maken.

Bij nieuwbouw betreft het hoofdzakelijk de uitbreiding van monumentale bebouwing ten behoeve van bijvoorbeeld de vergroting van de gebruiksruimte. De nieuwbouw zal zich voegen in het beeld van de bestaande monumentale bebouwing, waarbij geheel afhankelijk van de locatie en de wensen een duidelijk modern of een meer traditioneel architectuurbeeld wordt gerealiseerd.

De toepassing van moderne technieken zoals zonneboilers/collectoren, PV en geothermische warmte wordt actief gestimuleerd.

In het materiaalgebruik wordt aansluiting gezocht met de historische situatie, dan wel er wordt gekozen voor de meest milieuvriendelijke oplossing.

De restauratie- en verbouwings- en uitbreidingsprojecten worden uitgevoerd zowel in opdracht van particulieren als voor instellingen (zoals bijvoorbeeld Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Vereniging Hendrick de Keijser) en gemeentelijke – en rijksoverheid.